Scroll to top
Evidence based

CBD och Schizofreni: Aktuell Forskning och Förståelse

Psykossjukdomar är en grupp neurologiska tillstånd som påverkar uppfattningen av verklighet och kognition. Så här kan CBD hjälpa till.

Article By
Justin Cooke ,

”Schizo” betyder ungefär ”kluvet” och”phrenia” betyder ”psyke” på latin, därför beskrivs schizofreni som en “klyvning av psyket”.

Snarare än att referera till en multipel personlighetsstörning (vilket det inte är) hänvisar termen till fragmentering av tankar – en splittring från verkligheten.

Schizofreni orsakar oordnade tankar och tal, visuella eller auditiva hallucinationer och en myriad andra symtom som kan variera från en person till en annan. Tillståndet kan inte botas, men med behandling kan de drabbade fortsätta att leva normala, självständiga liv. Medicinska forskare söker ständigt nya, effektiva behandlingsalternativ för schizofreni och de senaste åren har de vänt sitt fokus mot CBD – en kraftig medicinsk (icke-psykoaktiv) förening som finns i cannabisväxten.

I den här artikeln diskuterar vi vad vi känner till om detta försvagande psykiska tillstånd och hur CBD kan användas för att stödja behandlingen efter en schizofrenidiagnos.

Sammanfattning: Användning av CBD för schizofreni

Schizofreni är en komplex neurologisk störning som involverar många olika förvillande faktorer som arbetar tillsammans för att producera symtom. Det innebär att det inte finns en enstaka effektiv behandling för sjukdomen. Framgångsrik behandling kräver därför ett allomfattande tillvägagångssätt. Allt från förändringar inom kost och livsstil till tillskott och läkemedel bör kombineras för att hantera sjukdomen.

CBD har visat sig erbjuda några unika fördelar som kan kombineras med andra behandlingar för att maximera sjukdomshanteringen. CBD:s verkningsmekanism vid schizofreni är dock fortfarande oklar. 

CBD:s föreslagna verkningsmekanismer för schizofreni inkluderar:

 • Aktivering av vanilloidreceptorn (TRPV1)
 • Modulering av neurotransmittorerna dopamin, serotonin och glutamat
 • Ökat blodflöde till hjärnbarken
 • Förbättrar vanliga biverkningar av schizofreni – kognitiva brister, ångest, depression och sömnlöshet.

Tips för att använda CBD för schizofreni:

Schizofreni är ett samlingsnamn för en grupp kroniska hjärnstörningar som involverar vanföreställningar, hallucinationer, fokuseringsproblem och brist på motivation. Det är ett sällsynt tillstånd som påverkar färre än 1 % av den amerikanska befolkningen, enligt American Psychiatric Association.

Det finns många felaktiga uppfattningar i den allmänna förståelsen om sjukdomen. Till skillnad från vad de flesta tror så är de flesta som lider av schizofreni inte farliga. De bor inte på sjukhus eller har multipla personligheter. Majoriteten som har sjukdomen kan leda rimligt normala liv – de har ofta jobb och familjer och de flesta kan leva självständigt.

Schizofreni påverkar män och kvinnor på samma sätt, men symtom brukar visas tidigare hos män än hos kvinnor. Män börjar vanligtvis uppleva symtom under den sena tonåren till tidiga tjugoårsåldern, medan kvinnor börjar visa tecken under sena tjugoårsåldern eller tidiga trettioårsåldern. Det är extremt sällsynt att någon under 12 år visar symtom på schizofreni.

Schizofreni i sig är inte dödligt, men det är ofta associerat med andra medicinska tillstånd som kan leda till problem senare i livet som till exempel hjärtsjukdom eller diabetes.

Tre faser av schizofreni

1. Prodromal-fas

Det här är fasen som leder fram till det första framträdandet av schizofrena symtom. Om det upptäcks tillräckligt tidigt, kan schizofrenins inverkan och svårighetsgrad minskas avsevärt.

I den prodromala fasen upplever patienter ofta ospecificerade kliniska symptom som depression, ångest, social isolering och inlärningssvårigheter.

Prodromalfasen kan pågå från flera veckor till flera år [1].

2. Aktiv fas

Under den här fasen blir symtomen svårare och inkluderar illamående, hallucinationer och katatoniskt beteende. Det är nu behandlingen är viktigast och när de flesta schizofrenidiagnoser ställs.

3. Residual-fas

Under den residuala fasen kan symtomen börja försvinna, men patienterna känner sig ofta avtrubbade med dålig motivation, lågt humör och en oförmåga att fokusera eller koncentrera sig. Behandling under den här fasen är fortfarande viktigt, men tenderar att vara mer fokuserat på humörstörningar.

Symtom på schizofreni

Symtomen vid schizofreni kan delas in i tre huvudkategorier:

A) Positiva symptom (psykotiska)

 • Vanföreställningar
 • Hallucinationer
 • Osammanhängande tal
 • Osammanhängande beteende
 • Katatoniskt beteende
 • Psykos

B) Negativa symptom

 • Känsloförändringar
 • Avtrubbad affekt
 • Brist på detaljer i tal(Alogia)
 • örlust av motivation(Avolition)

C) Kognitiva symptom

 • Dåligt minne
 • Inlärningssvårigheter
 • Dålig koncentration

Orsaker till schizofreni

Tyvärr finns det inte en enda orsak till schizofreni. Forskning har kopplat samman sjukdomen till ett antal potentiella orsaker inklusive miljöpåverkan, förändringar i hjärnkemin och fysiskt eller känslomässigt trauma.

1. Teorin om dopamin

En av de ledande teorierna om orsakerna till schizofreni kommer från den mekanism som många av de effektiva antipsykotiska drogerna använder. Många av dessa läkemedel fungerar genom att blockera dopaminreceptorer (D2) i hjärnan, vilket tyder på att schizofreni orsakas av för mycket dopamin i hjärnan.

Teorin ifrågasätts dock ofta eftersom symtom på schizofreni brukar efterlikna andra tillstånd som ADHD och Parkinsons sjukdom, som anses orsakas av lågt dopamin.

2. Teorin om avvikelser i hjärnstrukturen

Neuroradiologiska studier har visat att patienter med varierande symtom har abnormiteter (såsom minskat blodflöde) i olika delar av hjärnan.

Patienter som upplever hallucinationer har till exempel visat sig ha abnormaliteter i thalamus – hjärnans område som har uppgiften att filtrera och bearbeta sensoriska signaler som syn, ljud eller beröring. Andra studier har visat att patienter som upplever paranoia ofta har abnormaliteter i amygdala som är förknippad med att bearbeta rädsla.

Alla dessa olika faktorer tyder på att schizofreni kan orsakas av dysfunktion av många olika områden i hjärnan. Symtomen beror på vilken del av hjärnan som är mest påverkad.

Låga doser av cannabis förbättrar blodflödet till hjärnregionerna som är involverade i reglering av humör och uppfattning – vilket potentiellt kan minska psykotiska symtom som associeras med schizofreni [10].

3. Teorin om glutamat

Glutamat är den vanligaste neurotransmittorn i hjärnan. En teori kring schizofreni involverar överdriven aktivitet av glutamat i hjärnan. Teorin kan användas för att förklara många av de symtom som är förknippade med tillståndet. Dessutom fungerar det psykoaktiva läkemedlet Fencyklidin (PCP) – som är känt för att framkalla en schizofreniliknande psykos – genom aktivering av glutamatreceptorerna i hjärnan [8].

Detta har lett till att en del medicinska forskare föreslår att schizofreni involverar en liknande överaktivering av glutamat.

Studier visar att syntetiska cannabinoider reducerar PCP-inducerade schizofrena symtom hos råttor [9].

4. Teorin om överskott av anandamid

Andra forskningsresultat tyder på att schizofrena patienter har signifikant högre nivåer av anandamid [4]. Liknande studier rapporterar dysfunktionell CB1-receptoraktivitet hos schizofrena patienter, i synnerhet i hjärnans regioner som rör kognition och minne – två funktioner som är mycket påverkade vid schizofreni [5, 6].

Patienter med onormala nivåer av anandamid som en primär orsak till symtomen är mest troliga att påverkas negativt av THC, som är en välkänd CB1-receptoragonist [7].

Detta gör givetvis schizofreni svårbehandlat, eftersom det finns så många olika faktorer att ta hänsyn till. Det förklarar även varför vissa patienter svarar på behandlingen medan andra inte gör det.

Några föreslagna orsaker till schizofreni inkluderar:

 • Allvarlig eller långvarig stress
 • Substansmissbruk
 • Genetiska faktorer
 • Virusinfektioner
 • Utvecklingsproblem
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Neurodegenerativa sjukdomar

Behandlingsalternativ för schizofreni

De mest effektiva behandlingarna för schizofreni har ett allomfattande tillvägagångssätt. Medicin, livsstilscoaching, psykiatrisk vård och gruppterapi är alla nödvändiga aspekter av behandling av sjukdomen.

Med rätt behandling som involverar antipsykotiska mediciner kan de flesta schizofrenisymtom minskas eller elimineras och episoder av aktiv fas-schizofreni blir mindre frekventa. Tyvärr kommer de flesta av dessa mediciner med negativa biverkningar, särskilt vid långvarigt bruk. Diabetes och hjärtproblem är särskilt vanliga hos personer som tar dessa mediciner.

Behandling för schizofreni kan inkludera:

 • Livsstilscoaching
 • Kostförändringar
 • Beroendebehandling
 • Antipsykotisk medicin
 • Psykiatrisk terapi
 • Gruppterapi

Medicin som ofta används för schizofreni:

 • Clozapine(Clozaril)
 • Olanzapin(Zyprexa)
 • Ziprasidon(Geodon)
 • Aripiprazol
 • Risperidon(Risperdal)
 • Quetiapin(Seroquel)
 • Haloperidol

Guide till användning av CBD för schizofreni

Under det senaste decenniet har det funnits ett växande intresse för behandling av schizofreni med CBD.

Forskningen började som en reaktion efter en fallstudie som publicerades 1995 och lyfte fram förbättringen av en schizofren patient som inte svarade på det vanligt förskrivna antipsykotiska läkemedlet Haloperidol [3].

Läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals Plc har nyligen genomfört en rad kliniska prövningar på ett av deras nyutvecklade CBD-baserade läkemedel, Sativex®. En av dessa studier undersökte huruvida CBD kunde lindra symtom på schizofreni hos patienter som inte svarade på vanliga antipsykotiska mediciner [2].

GW Pharmaceuticals-studien var en fas 2, dubbelblind klinisk studie som genomfördes på femton olika sjukhus i Storbritannien, Rumänien och Polen. Patienterna i studien sattes slumpmässigt i antingen en behandlingsgrupp (med 1000 mg CBD per dag uppdelat i två doser) eller en kontrollgrupp (med placebo). I slutet av studien på sex veckor visade CBD-gruppen måttliga förbättringar av schizofrena symtom. De viktigaste förbättringarna involverade motorisk hastighet och verkställande funktion. Det mest betydande fyndet i studien var att CBD inte verkar förlita sig på modulering av dopaminreceptorn – vilket är det primära målet för nuvarande schizofrenibehandlingar. I stället föreslog studiens forskare att verkningsmekanismen sker genom hämning av fettsyraamidhydrolas (FAAH) inhibering av adenosinåterupptagning, aktivering av vanilloidreceptorn (TRPV1) och serotoninreceptorn (5HT1A) [2].

De avslutade med att säga: ”Eftersom CBD verkar på ett sätt som skiljer sig från konventionell antipsykotisk medicinering, kan den representera en ny klass av behandling för schizofreni.”

Resultat av GW Pharmaceuticals forskningsstudie:

(Källa: McGuire et al., 2017)

THC eller CBD för schizofreni

 1. Kom ihåg att det inte finns något botemedel mot schizofreni – inklusive CBD. Behandlingen är utformad för att hantera tillståndet, inte bota det.
 2. Undvik cannabisextrakt med mer än 0,3% THC – detta kan ha en negativ inverkan på schizofreni över tid. Håll dig fast vid CBD-isolat eller andra THC-fria extrakt.
 3. Use only high-quality, third-party-tested CBD products to avoid contaminated products that can worsen symptoms.
 4. Diskutera alltid CBD eller annan tilläggsanvändning med din läkare innan du tar det – vissa mediciner kan ha negativa biverkningar om de blandas med CBD eller andra cannabinoider

THC vs. CBD för Schizophrenia

Hög-THC- och låg-CBD-extrakt har förknippats med en högre risk för psykotiska episoder [11]. Andra studier har visat att cannabis som innehåller en hög nivå av CBD och en nivå av låg THC är associerad med en lägre risk för psykotiska episoder [12].

Andra studier har visat att CBD erbjöd förbättring av schizofrenisymtom i samma grad som amisulprid, en antipsykotisk medicin [13]. CBD hade även färre biverkningar.

Skillnaderna mellan CBD och THC och deras effekt på schizofreni är mycket viktiga och sannolikt anledningen bakom de motsägande bevisen för sambandet mellan cannabisanvändare och schizofreni. Vissa patienter uppnår lindring från symptom genom cannabisbruk. Andra upplever dramatiskt förvärrade symtom efter användning av cannabis.

Om du använder cannabis för schizofreni, se till att du uppmärksammar THC-innehållet. Välj dessutom bara produkter med låga THC-koncentrationer när du köper CBD.

Slutsats: Att använda CBD för schizofreni

Schizofreni är en mycket komplex neurologisk sjukdom som fortsätter att förvirra medicinska forskare. Det finns emellertid flera viktiga teorier om de bakomliggande orsakerna till schizofreni.

Vissa patienter svarar mycket bra på läkemedel; andra gör det inte.

Även om CBD kan förbättra biverkningarna av sjukdomen vid flera olika typer av schizofreni (klinisk och PCP-inducerad) finns det även bevis för att andra cannabinoider – nämligen THC – kan orsaka schizofreni.

Av denna anledning rekommenderas det att du endast använder CBD för schizofreni under nära tillsyn av vårdpersonal. Det rekommenderas även att du endast använder CBD-produkter som är helt fria från THC. Dessutom föreslår forskning att en hög dos (1000 mg per dag) av CBD krävs för att frambringa även måttliga förbättringar av symtomen.

Referenser

 1. Larson, MK, Walker, EF, & Compton, MT (2010). Tidiga tecken, diagnos och terapi av prodromalfasen av schizofreni och relaterade psykotiska störningar. Expert review of neurotherapeutics, 10 (8), 1347-1359.
 2. McGuire, P., Robson, P., Cubala, WJ, Vasile, D., Morrison, PD, Barron, R., … & Wright, S. (2017). Cannabidiol (CBD) som en kompletterande terapi vid schizofreni: en multicenter randomiserad kontrollerad studie. American Journal of Psychiatry, 175 (3), 225-231.
 3. Zuardi, AW, Morais, SL, Guimaraes, FS, & Mechoulam, R. (1995). Antipsykotisk effekt av cannabidiol. Journal of Clinical Psychiatry.
 4. De Marchi, N., De Petrocellis, L., Orlando, P., Daniele, F., Fezza, F., & Di Marzo, V. (2003). Endocannabinoid-signalering i blodet hos patienter med schizofreni. Lipids in health and disease, 2 (1), 5.
 5. Eggan, SM, Hashimoto, T. & Lewis, DA (2008). Minskad cortical cannabinoid 1 receptor messenger RNA och proteinuttryck i schizofreni. Archives of general psychiatry, 65 (7), 772-784.
 6. Zavitsanou, K., Garrick, T. & Huang, XF (2004). Selektiv antagonist [3H] SR141716A-bindning till cannabinoid CB1-receptorer ökas i den främre cingulära cortexen i schizofreni. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 28 (2), 355-360.
 7. Pertwee, RG (2008). Den olika CB1- och CB2-receptorfarmakologin hos tre växtbaserade cannabinoider: A9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol och A9-tetrahydrocannabivarin. British Pharmacology Journal, 153 (2), 199-215.
 8. Javitt, DC, och Zukin, SR (1991). Tidigare framsteg i schizofreniens fencyklidinmodell. The American journal of psychiatry, 148 (10), 1301.
 9. Spano, MS, Fadda, P., Frau, R., Fattore, L., & Fratta, W. (2010). Cannabinoid självadministrering dämpar PCP-inducerad schizofreniliknande symtom hos vuxna råttor. European Neuropsychopharmacology, 20 (1), 25-36.
 10. Cohen, M., Solowij, N., & Carr, V. (2008). Cannabis, cannabinoider och schizofreni: integration av bevisen. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 42 (5), 357-368.
 11. Di Forti, M., Morgan, C., Dazzan, P., Pariante, C., Mondelli, V., Marques, TR, … & Butt, A. (2009). Högpotentiell cannabis och risken för psykos. British Journal of Psychiatry, 195 (6), 488-491.
 12. Schubart, CD, Sommer, IE, van Gastel, WA, Goetgebuer, RL, Kahn, RS, & Boks, MP (2011). Cannabis med högt cannabidiolinnehåll associeras med färre psykotiska upplevelser. Schizophrenia research, 130 (1-3), 216-221.
 13. Deiana, S. (2013). Medicinsk användning av cannabis. Cannabidiol: Ett nytt ljus för schizofreni ?. Drug testing and analysis, 5 (1), 46-51.

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol