Scroll to top
Evidence based

CBD och Glaukom: Nuvarande Forskning & Förståelse

Cannabis har länge använts för att behandla ögontryck i samband med glaukom. Ny forskning visar att cannabidiol (CBD) är fördelaktigt för att minska riskfaktorerna som är sammanknutna med detta tillstånd.

Article By
Jodi Allen ,

Glaukom är den ledande globala orsaken till irreversibel blindhet, det uppskattas att över 75 miljoner människor kommer att få sjukdomen fram till 2020 [1].

Sjukdomen kallas ofta för “den smygande syntjuven” och många människor förblir odiagnostiserade vilket leder till permanent och obotlig synförlust [2].

Glaukom kännetecknas av ökat tryck i ögongloben. Att minska trycket i ögat är den enda kända modifierbara behandlingen för denna sjukdom.

På senare tid har forskning identifierat förmågan hos cannabidiol (CBD) – en aktiv komponent i växten Cannabis sativa – att behandla glaukom effektivt.

I den här artikeln diskuterar vi glaukom samt dess aktuella behandlingar och vi diskuterar även den aktuella forskningen kring användning av CBD för glaukomsymtom.

Vad är glaukom?

Namnet glaukom hör till en grupp ögonsjukdomar som skadar ögats optiska nerv. Sjukdomen tenderar att försämras gradvis med tiden.

Vanligtvis beror det på ökat tryck i ögat – känt som intraokulärt tryck (IOP).

Framsidan av ögat producerar det som kallas för “kammarvatten”, en vätska som ständigt dräneras från ögat. Om vätskan inte cirkulerar ordentligt ur ögat byggs det upp, vilket orsakar ökat tryck inuti ögongloben.

Glaukom kan även orsakas av dålig blodtillförsel till de optiska nervfibrerna eller genom en svaghet i nervstrukturen.

Olika typer av glaukom:

De flesta fallen av glaukom beror på förhöjt IOP, med de två vanligaste typerna:

1. Öppenvinkelglaukom

Öppenvinkelglaukom (OAG) är den vanligaste typen av grön starr som står för minst 90 % av alla glaukomfall [5].

OAG uppstår när kammarvatten (den klara vätskan som smörjer och ger näring till insidan av ögats framsida) blir blockerad och inte dräneras ordentligt. Detta leder till att trycket stiger i ögat, vilket så småningom skadar den optiska nerven.

Ofta finns det inga varningssignaler, utan enbart en förlust av syn som uppstår gradvis under flera år utan smärta eller obehag.

Med tidig upptäckt kan du behandla och sakta ner utvecklingen av detta tillstånd.

2. Trångvinkelglaukom

Trångvinkelglaukom (ACG) är sällsynt och skiljer sig från OAG, eftersom ögontrycket kan stiga snabbt.

ACG uppstår när vinkeln mellan iris (den färgade delen av ögat) och hornhinnan (den transparenta, främre delen av ögat) blockeras vid dräneringskanalerna. Symtomen är lätta att upptäcka och tillståndet kräver snabb medicinsk hjälp.

Symtom inkluderar:

 • Suddig syn
 • Ringar i ögonen under starkt ljus
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar

Inte alla patienter med glaukom har förhöjt intraokulärt tryck, men det har visat sig att för varje mmHg (millimeter kvicksilver, en mätning av tryck) som det intraokulära trycket sänks så minskar risken för att sjukdomen fortskrider med 10 % [6].

Alla kan få glaukom; vissa människor har dock högre risk än andra.

Riskfaktorer för glaukom inkluderar:

 • Familjehistoria av glaukom
 • Diabetes
 • Över 40 år och äldre
 • Tidigare skador på ögat
 • Hypertoni
 • Högt ögontryck
 • Myopi eller ”närsynthet”

Om du upplever något av följande symtom ska du så snart som möjligt uppsöka din ögonspecialist.

 • Synförlust
 • Ringar i starka ljusförhållanden
 • Rödhet i ögat
 • Ögonsmärta
 • Suddig syn
 • Illamående och kräkningar

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera kraftigt mellan individer och du kan ha några eller inga av de symtom som nämns.

Därför är det viktigt att du regelbundet besöker din ögonspecialist för att säkerställa att tillståndet upptäcks i sina tidiga skeden.

Hur upptäcks glaukom?

Eftersom glaukom initialt orsakar perifer synförlust (synen i den yttre delen av synfältet) som inte är detekterbar för patienten är regelbundna ögonundersökningar – särskilt efter 40 års ålder – viktiga för att screena för glaukom och bedöma om vidare undersökning behövs.

Ett test för glaukom innefattar vanligtvis följande:

 • Optisk nervkontroll med en oftalmoskop
 • Kontroll av ögontryck (tonometri)
 • Bedömning av synfält vid behov – det testar känsligheten hos yttre synfält där glaukom initialt uppstår.

Standardbehandlingar för glaukom

De flesta behandlingar för öppenvinkelglaukom har som mål att sänka och kontrollera ögontrycket eller minska produktionen av vätska. Den vanligaste behandlingen är speciella ögondroppar, men endast en ögonläkare kan bestämma vilken behandling eller kombination av behandlingar som ska användas. Några exempel är:

1. Ögondroppar

Detta är den vanligaste första behandlingsformen och ögondropparna klassificeras av deras aktiva kemiska ingredienser. Det inkluderar prostaglandiner, betablockerare, alfa-agonister och Rho-kinase-hämmare.

Biverkningar av ögondroppar:

 • Ögondroppar som innehåller prostaglandiner kan orsaka sveda, en brännande känsla och ögonfärgsförändringar.
 • Alfa-agonist-baserade ögondroppar kan orsaka en brännande känsla, sveda, utmattning, huvudvärk och dåsighet.
 • Betablockerare som används i olika ögondroppar för glaukom kan orsaka nedsatt hjärtfrekvens samt negativa biverkningar hos individer med hjärt- och lungproblem som emfysem, diabetes och depression.

2. Orala läkemedel

Mediciner såsom Kolsyreanhydrashämmare (CAI) kan användas i samband med ögondroppar.

CAI kan orsaka systemiska biverkningar såsom övergående myopi (kortsynthet), frekvent urinering, stickningar i extremiteterna och yrsel.

3. Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

Laserbehandlingar utförs om ögondroppar inte har lyckats kontrollera synförsämringarna. Effekterna av laserbehandling är ofta inte permanenta och många patienter måste återgå till mediciner.

Biverkningar av Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) inkluderar:

 • Milda biverkningar inkluderar ömhet, rodnad och suddig syn.
 • Ökat ögontryck – I mycket få fall kan ögontrycket öka efter behandlingen. Ökningen av ögontrycket är vanligtvis tillfälligt och kan behandlas med ytterligare ögondroppar eller orala läkemedel. I mycket sällsynta fall kan ökningen av ögontrycket kvarstå och kräva mer invasiva kirurgiska ingrepp.
 • Perifer Anterior Synechia – vidhäftning av irisen mot hornhinnan.
 • Inflammation och svullnad – i sällsynta fall kan SLT leda till ihärdig inflammation i ögat. Detta är en potentiellt allvarlig komplikation som kan leda till andra problem i ögat.

4. Kirurgi (Trabekulektomi)

Kirurgi utförs om ögondroppar, mediciner eller laser har misslyckats med att kontrollera trycket i ögat. Kirurgi kan vara effektivt, men det finns risker.

Kirurgiska sidoeffekter inkluderar:

 • Postoperativ infektion
 • Hängande ögonlock
 • Dubbelsyn
 • Svullnad
 • Blödning
 • Utveckling av ett hål nära operationsområdet
 • Ärrbildning
 • Lågt IOP (hypotoni)

I svåra fall upplever vissa personer:

 • Blödningar i det drabbade ögat
 • Hornhinneavlossning
 • Synförlust
 • Förlust av själva ögat

Vid behandling och övervakning leder glaukom vanligtvis inte till blindhet. Bara ca 5% av patienter med glaukom upplever synförlust. Även om det inte är ett tillstånd som kan botas, finns det många alternativ för att upprätthålla IOP på normala nivåer. Dessa alternativ inkluderar medicinering, laser och kirurgi.

Hur hjälper CBD glaukom?

Personer med glaukom har använt medicinsk marijuana i årtionden för att lindra symtomen.

Undersökningar från 1970-talet visade att rökning av marijuana faktiskt kan sänka IOP, men det har en kort varaktighet på enbart tre till fyra timmar åt gången.

Om du har glaukom är det viktigt att du bibehåller ett lägre ögontryck 24 timmar om dygnet, så att röka marijuana flera gånger om dagen är inte en praktisk lösning.

Men att använda CBD-oljor för glaukom är väldigt annorlunda än att röka marijuana.

There is a lot of debate about this, however.

CBD har två primära fördelar: [7,8]

 1. Det minskar intraokulärt tryck (IOP)
 2. Det stöder den optiska nervens hälsa

Vad betyder detta exakt?

De två största cannabinoiderna som finns i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD), är båda föreningar som påverkar kroppens endocannabinoida system(ECS) men de har mycket olika effekter.

När människor pratar om marijuana – slangordet för cannabisplantan – tänker de vanligtvis på effekterna av THC, vilket är den del av cannabisväxten som ger oss euforiska känslor eller upplevelsen av att vara ”hög”. Det har även andra biverkningar såsom yrsel, förlust av koordination, oro, paranoia och ökad hjärtfrekvens. THC är starkt kopplad till att minska IOP i många studier

1. CBD minskar intraokulärt tryck

I ett nötskal – det finns två typer av receptorer i ECS kända som CB1 och CB2-receptorer som cannabinoider siktar in sig på. Det resoneras att det finns en hög koncentration av cannabinoidreceptorer av CB1-typen i ögat.

Vid glaukom aktiverar cannabinoider dessa receptorer i vävnaderna som reglerar vägarna för både inflödet och utflödet av kammarvattnet – ögonvätskan [9].

2. CBD är neuroprotektivt och stödjer den optiska nervens hälsa

Vad menar vi med neuroprotektivt?

Med glaukom är det inte alltid tillräckligt att reducera intraokulärt tryck för att förhindra synförlust.

Något som är känt som glutamatinducerad neurotoxicitet verkar också spela en viktig roll i glaukom.

Drabbade individer tenderar att ha en förhöjd nivå av glutamat, den huvudsakliga neurotransmittorn som finns i näthinnan. Överskottet av glutamat ackumuleras i retinala ganglionceller och skadar neuroner.

Ny forskning har upptäckt att CBD och THC kan skydda mot denna glutamatinducerade celldöd [9].

Detta är viktigt då en av de största långsiktiga konsekvenserna av glaukom är optisk nervskada. CBD kan bidra till att minska effekten av processen på optiska nervfibrer.

What CBD Can Help With: Glaucoma Risk Factors

Detta är viktigt då en av de största långsiktiga konsekvenserna av glaukom är optisk nervskada. CBD kan bidra till att minska effekten av processen på optiska nervfibrer.

1. CBD och högt blodtryck

CBD-olja är ett säkert, naturligt sätt att minska blodtrycket och hantera stress på, tack vare dess ångestdämpande och smärtstillande egenskaper [10].

CBD fungerar som en vasodilator och gör att blodet kan flöda mer fritt genom att göra så att de släta muskelcellerna i blodkärlen slappnar och således lättar på trycket i artärerna.

2. CBD och diabetes

Diabetes är en vanlig orsak till två specifika typer av glaukom, kända som öppenvinkelglaukom (den vanligaste formen av sjukdomen som nämns ovan) och neovaskulär glaukom.

Det finns flera teorier om varför detta sker, inklusive processer som inflammation i ögat, retinellcellsdöd från höga blodsockernivåer och utveckling av dysfunktionella blodkärl i ögat.

Kronisk inflammation på grund av insulinresistens är en nyckelfaktor för att utveckla typ 2-diabetes. Forskare har upptäckt att de antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD behandlar denna inflammation, förbättrar kroppens ämnesomsättning och glykemisk kontroll [11].

Vad innebär detta?

CBD kan minska inflammation som leder till utveckling av typ 2-diabetes, vilket kan minska risken för diabetesinducerad glaukom.

3. CBD och inflammation

Cannabinoider är kraftigt antiinflammatoriska och immunosuppressiva medel – till stor del på grund av deras interaktioner med ECS.

De uppnår detta genom att uppmuntra apoptos, hämma cellproliferation och migrering till inflammerade vävnader och genom att stävja inflammatoriska cytokiner [12].

Vad menas med det?

Enkelt förklarat betyder det att CBD kan minska inflammation och hjälpa till att reglera immunsystemet. 

Hur man använder CBD-olja för glaukom

När du använder cannabis för glaukom är det tre huvudsakliga saker att komma ihåg:

 1. Oljor med hög CBD rekommenderas inte om du har glaukom – THC är den enda cannabinoid som stöds av forskning som är en potentiell behandling för glaukom
 2. Följ alltid råd från en läkare – var öppen för ditt intresse att prova cannabisprodukter för att stödja dina symtom
 3. När det gäller dosering är nyckeln att börja låga och gå långsamt

Det finns olika metoder för behandling av glaukom med CBD. Du kan prova topiska ögondroppar eller ta det i form av orala droppar, krämer, kapslar, i te eller pastiller. Koncentrationerna varierar mycket mellan produkter och beroende på hur det är förberett.

Eftersom alla är olika så varierar dosen från person till person. Vi rekommenderar att du börjar med en liten dos som till exempel 25 mg per dag och ser hur du reagerar.

Då alla reagerar annorlunda på CBD-olja kan det kräva lite experimenterande för att få fram rätt dos för dig.

För en daglig journal över doser, tidpunkter och eventuella symtom. Detta hjälper dig att hitta din personliga optimala dos.

Det är viktigt att notera att högre doser (> 40 mg) av CBD ökar IOP. Så det är oerhört viktigt att du läser etiketten på den produkt du använder.

Använd CBD-olja, rök inte marijuana. Rökning av marijuana på lång sikt rekommenderas inte som behandling av glaukom, på grund av dess kortverkande verkan.

Är CBD-olja säkert?

Du kan inte överdosera med CBD.

Kvaliteten är dock viktig.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är CBD-olja i sin rena form inte skadligt eller beroendeframkallande även vid höga doser [13].

Den forskning som vi har diskuterat i denna artikel bygger på användning av högkvalitativ CBD. Det är viktigt att du använder en CBD-produkt av hög kvalitet som är fri från föroreningar och konstgjorda tillsatser.

Slutsats: Användning av CBD för glaukom

Som du kan se leder dessa nya forskningsupptäckter till en större förståelse för hur CBD fungerar och hur det kan vara en effektiv behandlingsstrategi för personer med glaukom.

Vi behöver mer framtida forskning som bekräftar användningen av CBD vid behandling av glaukom, men det börjar definitivt se ut som en lovande och säker behandling för att minska riskfaktorerna som leder till sjukdomen.

Referenser

 1. Tham, YC, Li, X., Wong, TY, Quigley, HA, Aung, T., och Cheng, CY (2014). Global förekomst av glaukom och prognoser för glaukombörda genom 2040: En systematisk granskning och meta-analys. Ophthalmology. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013
 2. Glaucoma Behandling, Symptom Diagnos. (nd). Hämtat 12 december 2018, från https://www.lei.org.au/services/eye-health-information/glaucoma/
 3. Blessing, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (2015). Cannabidiol som en potentiell behandling för ångestsyndrom. Neurotherapeutics. Springer. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0387-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6181747/
 4. Russo, EB, Guy, GW, & Robson, PJ (2007). Cannabis, smärta och sömn: Lärdomar från terapeutiska kliniska prövningar av sativexρ, en cannabisbaserad medicin. Chemistry and Biodiversity. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/cbdv.200790150
 5. Typer av glaukom | Glaukomforskningsstiftelsen. (nd). Hämtat 13 december 2018, från https://www.glaucoma.org/glaucoma/types-of-glaucoma.php
 6. Cairns, EA, Baldridge, WH, & Kelly, MEM (2016). Endocannabinoid-systemet som ett terapeutiskt mål i glaukom. Neural Plasticity. Hindawi. https://doi.org/10.1155/2016/9364091
 7. Panahi, Y., Manayi, A., Nikan, M., & Vazirian, M. (2017). Argumenten för och mot cannabinoidsanvändning vid glaukom retinopati. Biomedicin & Pharmacotherapy, 86, 620-627. https://doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2016.11.106
 8. Rapino, C., Tortolani, D., Scipioni, L., & Maccarrone, M. (2018, Jan 1). Neuroprotektion av (endo) cannabinoider i glaukom och retinala neurodegenerativa sjukdomar. Current Neuropharmacology, 15(7), 959-970. https://doi.org/10.2174/1570159X15666170724104305
 9. Kokona, D., Georgiou, P.-C., Kounenakis, M., Kiagiadaki, F., & Thermos, K. (2016). Endogena och syntetiska Cannabinoider som terapeutiska medel i retinal sjukdom. Neural Plasticity, 2016, 8373020. https://doi.org/10.1155/2016/8373020
 10. Jadoon, KA, Tan, GD, & O’Sullivan, SE (2017). En enstaka dos cannabidiol minskar blodtrycket hos friska frivilliga personer i en randomiserad crossover-studie. JCI Insight, 2(12). https://doi.org/10.1172/jci.insight.93760
 11. Horváth, B., Mukhopadhyay, P., Haskó, G., & Pacher, P. (2012). Endocannabinoid-systemet och växtbaserade cannabinoider i diabetes och diabetiska komplikationer. The American Journal of Pathology, 180(2), 432-42. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2011.11.003
 12. Mecha, M., Feliú, A., Iñigo, PM, Mestre, L., Carrillo-Salinas, FJ, & Guaza, C. (2013) . Cannabidiol ger långvarigt skydd mot de skadliga effekterna av inflammation i en viral modell för multipel skleros: En roll för A2A-receptorer. Neurobiology of Disease, 59, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2013.06.016
 13. Världshälsoorganisationen. (2017). WHO | Cannabidiol (förening av cannabis). WHO. Hämtad från http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol